: : ดาวน์โหลด : : แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
 
หน้าหลัก » แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
Hits: 50789
Name
Date added
Downloads
Total|Last Week
Availability
      1       
Power Point ประกอบแผนระยะยาว
Power Point ประกอบแผนระยะยาว อุดมศึกษา ระยะ ๑๕ ปี
OS:xp
File Size:3251.41 KB
22/10/2550
12587 Download Now
กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว ๑๕ ปี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้กำกับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
OS:xp
File Size:612.62 KB
22/10/2550
13075 Download Now
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า