: : ดาวน์โหลด : :
 
หน้าหลัก »
 
Rector
สารอธิการบดี
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใต้กำกับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
ข้อมูลสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์
ให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ทุกส่วนงาน ใช้อ่านประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์
โปรแกรมทั่วไป
โปรแกรมอัตถประโยชน์ทั่วไป เป็นโปรแกรมให้ download ฟรี
เอกสารสำคัญ
เอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัย