คำถามที่พบบ่อย

         หมวดหมู่ > พระพุทธศาสนา >
พระพุทธศาสนา

คำถาม : หลักสำคัญของพระพุทธศาสนา คืออะไร

ตอบ : หลักสำคัญของพระพุทธศาสนา สรุปได้ดังนี้

๑. ไม่ทำชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาด

๒. ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

๓. ศีล สมาธิ และปัญญา นำไปสู่วิมุตติ หรือความหลุดพ้น

๔. สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น ถือมั่น

๕. นิพพาน คือ ภาวะที่ไร้กิเลส ไร้ทุกข์ทั้งปวง

Last update:16/03/2548 10:50:28
Author: webmaster
กลับหน้าหลักคำถามที่พบบ่อย