คำถามที่พบบ่อย

         หมวดหมู่ > พระพุทธศาสนา >
พระพุทธศาสนา

คำถาม : การศึกษา ๓ ประการ หรือไตรสิกขา ที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนคืออะไร

ตอบ : กล่าวตามหลักพระพุทธศาสนา การศึกษา ๓ ประการ คือ

๑. การศึกษาเรื่องศีล หรือความประพฤติดีงาม (สีลสิกขา)

๒. การศึกษาเรื่องจิต หรือสมาธิ หรือความสงบแห่งจิต (จิตตสิกขา)

๓. การศึกษาเรื่องปัญญา หรือญาณ หรือการรู้เห็นตามเป็นจริง (ปัญญาสิกขา)

การปฏิบัติไตรสิกขานี้ นำบุคคลไปสู่วิมุตติ หรือความหลุดพ้น

Last update:16/03/2548 10:50:07
Author: webmaster
กลับหน้าหลักคำถามที่พบบ่อย