คำถามที่พบบ่อย

         หมวดหมู่ > พระพุทธศาสนา >
พระพุทธศาสนา

คำถาม : พระพุทธเจ้าสอนวิธีเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างไร

ตอบ : มีประโยชน์อยู่ ๓ ระดับ รวมทั้งวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุประโยชนืเหล่านั้น ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน คือ

๑. ประโยชน์ปัจจุบัน หรือทิฏฐธัมมิกัตถะ (ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม)
- ความขยันหมั่นเพียรในการเลี้ยงชีพ
- การรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้
- การคบเพื่อนที่ดี
- การดำรงชีวิตโดยเหมาะสม (ไม่ฟุ่มเฟือย หรือฝืดเคืองเกินไป)

๒. ประโยชน์อนาคต หรือ สัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์แห่งศีลธรรม และคุณธรรม)
- ศรัทธา ความเชื่อ
- ศีล ความประพฤติดีงาม
- จาคะ การเอื้อเฟื้อให้ปัน
- ปัญญา ความรู้ความฉลาด

๓. ประโยชน์อย่างยิ่ง หรือปรมัตถะ (ประโยชน์สูงสุดด้วยการเป็นอิสระจากกิเลส และกองทุกข์)
- ศีล ความประพฤติดีงาม
- สมาธิ การทำจิตใจให้ตั้งมั่น
- ปัญญา ความรู้ความฉลาด

โดยพิสดารวิธีปฏิบัติทั้ง ๓ เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งนี้ อธิบายในรูปอริยมรรค หรือมรรคอันประเสริฐ มีองค์ ๘ คือ

๑. ความเห็นชอบ
๒. ความดำริชอบ
๓. การเจรจาชอบ
๔. การกระทำชอบ
๕. การเลี้ยงชีพชอบ
๖. ความเพียรชอบ
๗. ความระลึกชอบ
๘. การทำจิตให้ตั้งมั่นชอบ

Last update:16/03/2548 10:49:44
Author: webmaster
กลับหน้าหลักคำถามที่พบบ่อย