คำถามที่พบบ่อย

         หมวดหมู่ > พระพุทธศาสนา >
พระพุทธศาสนา

คำถาม : บุคคลเป็นเทพในชาตินี้ได้อย่างไร

ตอบ : การเป็นเทพในชีวิตนี้ หรือชาตินี้ (โดยไม่ต้องรอให้ตายเสียก่อน) คือการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมหมวดใดหมวดหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. ประกอบด้วย
- ความละอายต่อความชั่ว(หิริ)
- ความเกรงกลัวต่อความชั่ว (โอตตัปปะ)

๒. ประกอบด้วย
- ความเชื่ออย่างมีเหตุผล (ศรัทธา)
- ความประพฤติดีงาม
- การสดับตรับฟัง หรือการเรียนรู้ (สุตะ)
- การเอื้อเฟื้อให้ปัน (จาคะ) และ
- ความฉลาด (ปัญญา)

๓. ประกอบด้วย
- ไมตรีจิตคิดจะช่วยให้เป็นสุข (เมตตา) ตรงข้ามกับพยาบาท หรือคิดปองร้าย
- เอ็นดูหรือสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ (กรุณา) ตรงข้ามกับวิหิงสา หรือการเบียดเบียน
- พลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี (มุทิตา) ตรงข้ามกับความริษยา และ
- วางใจเป็นกลาง (อุเบกขา) ตรงข้ามกับความลำเอียง
Last update:16/03/2548 10:49:20
Author: webmaster
กลับหน้าหลักคำถามที่พบบ่อย